Date cu Caracter Personal

 

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea noastră prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, supunându-se în acest fel dispoziţiilor Regulamentului General pentru Protecţia Datelor.

Acest regulament are ca scop protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor lor cu caracter personal, să contribuie la respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale acestora.

Acest regulament urmăreşte să contribuie la realizarea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie şi a unei uniuni economice, la progresul economic şi social, la consolidarea şi convergenţa economiilor în cadrul pieţei interne şi la bunăstarea persoanelor fizice.

În înţelesul regulamentului date cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, prin diferite atribute ale acesteia cum ar fi un nume, Codul Numeric Personal, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Dreptul la protecţia datelor cu caracter personal nu este totuşi un drept absolut, acesta trebuie luat în considerare în raport cu alte drepturi fundamentale, în conformitate cu principiul proporţionalităţii.

Colectăm şi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal respectând legislaţia aplicabilă, potrivit căreia:

 1. prelucrarea se va face în mod legal, echitabil şi transparent;
 2. datele trebuie colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 3. acestea trebuie să fie adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 4. trebuie să fie exacte şi actualizate ori de câte ori este necesar;
 5. trebuie păstrate doar pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 6. trebuie prelucrate într-un mod care asigură securitatea acestora.

Prelucrarea datelor personale în cazul în care doriţi primirea punctelor EMC este obligatorie, refuzul acestei prelucrări atrăgând după sine imposibilitatea primirea acestor puncte.

Prelucrarea datelor personale referitoare la nume, prenume, telefon este de asemenea obligatorie pentru a putea asigura desfăşurarea evenimentelor organizate de asociaţie. Fără aceste informaţii nu putem efectua/confirma înscrierea şi nu putem întocmi diplomele de participare.

Prelucrarea datelor personale referitoare la poze şi filmări este făcută în scopul prezentării evenimentului ştiinţific pe care îl organizăm.

Pentru respectarea principiilor prelucrării vă rugăm să ne informaţi de fiecare dată când are loc o schimbare/modificare/rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Datele dumneavoastră pe care le colectăm şi prelucrăm sunt:

 • Datele de identificare, cum sunt nume, prenume, telefon. În cazul persoanelor care doresc creditarea cu puncte EMC prelucrăm şi codul numeric personal, Domiciliul, E-mail-ul, Gradul Profesional, Specialitatea, Locul de Muncă;
 • Fotografii şi filmări.

Aceste date sunt colectate direct de la dumneavoastră sau ca urmare a participării la evenimen. Avem nevoie de acestea pentru a putea executa contractul încheiat şi pentru a respecta obligaţiile stabilite în sarcina noastră prin dispoziţii legale.

Pentru aceasta avem nevoie să partajăm datele dumneavoastră cu alte persoane, respectiv cu împuterniciţii noştri care prelucrează date cu caracter personal (pentru găzduire pagini web, E-mail). Şi aceştia, în baza aceluiaşi regulament sunt obligaţi să asigure securitatea datelor dumneavoastră.

De asemenea, în ceea ce priveşte fotografiile şi filmările, acestea sunt puse la dispoziţia publicului pe site-ul de specialitate al Asociaţiei şi pe paginile de socializare.

Pentru securitatea datelor dumneavoastră am luat măsuri de siguranţă, astfel încât acestea să fie în permanenţă protejate, să limităm accesul la aceste date doar persoanelor care le folosesc efectiv.

Nu transferăm datele dumneavoastră unor tări terţe sau organizaţii internaţionale.

Păstrăm aceste informaţii pe toată perioada necesară îndeplinirii scopurilor colectării, pentru o perioadă care să permită realizarea drepturilor dumneavoastră, ale noastre şi obligaţiilor legale.

În legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal aveţi următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces. Aveţi dreptul de a obţine o confirmare că prelucrăm date cu caracter personal care vă privesc, putând obţine o copie a acestora.
 2. Dreptul la rectificare. Aveţi dreptul de a solicita şi obţine, fără întârzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

 

 1. Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”). Aveţi dreptul de a obţine ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, dacă acestea nu mai sunt necesare, în caz de retragere a consimţământului acordat, în caz de prelucrare ilegală, potrivit unei dispoziţii legale, dacă vă opuneţi prelucrării sau dacă au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale.

Dreptul de a obţine ştergerea nu va fi aplicat, dacă prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare, pentru respectarea unei obligaţii legale, din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

 

 1. Dreptul la restricţionarea prelucrării (adică marcarea datelor stocate pentru a limita prelucrarea lor în viitor). Ne puteţi solicita oprirea prelucrării, fără a şterge datele, în cazul în care contestaţi exactitatea lor, în cazul în care prelucrarea este ilegală şi vă opuneţi ştergerii lor, în cazul în care nu mai avem nevoie de acestea dar le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, în cazul în care v-aţi opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre prevalează.

 

 1. Obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării. Dreptul de a fi informat despre orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a prelucrării efectuate. În măsura în care datele dumneavoastră de contact nu au fost prelucrate, nu suntem în măsură să vă comunicăm notificarea anterior menţionată.

 

 1. Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care ni le-aţi furnizat şi aveţi dreptul de a transmite aceste date altui operator.

Aveţi dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct la un operator ales, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 

 1. Dreptul la opoziţie. În orice moment, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi. Aceste date nu vor mai fi prelucrate, cu excepţia cazului în care avem motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

 

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveţi dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică sau în scopuri statistice, din motive legate de situaţia dumneavoastră particulară, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

În continuare pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, vă prezentăm câteva dintre definiţiile importante cuprinse în regulament:

Date cu caracter personal:  Înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare: Înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

Date genetice: Înseamnă datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moştenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informaţii unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective şi care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză;

Date biometrice: Înseamnă o date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;

Date privind sănătatea: Înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală, care dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia;

x Close

Like Us On Facebook